Úvodní stránka > Výroční zprávy

Výroční zprávy

Za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Výroční zpráva KVV České Budějovice o poskytování informací je dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle § 18 zveřejňována vždy do 1.března za předcházející kalendářní rok :

1. Počet podaných žádostí o poskytnutí informace: 1

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 1

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí ve smyslu § 14a odst. 4 zákona včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0

Poznámky:

Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům krajského vojenského velitelství.

Povinně zveřejňované informace, výroční zprávy Ministerstva obrany České republiky a aktuální sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Výroční zprávy za roky 2017-2005 jsou přiloženy zde:

Nahoru